Master Scenaristică

CURSURI CU FRECVENȚĂ – 2 ani

Calendarul admiterii:

Informații despre calendarul admiterii vor fi disponibile în curând.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:

Se primesc în concurs absolvenți de facultate, posesori ai unei diplome de licență.
Candidații trebuie să fi absolvit o specializare cu 180 credite sau cu 240 de credite.

Candidatul va depune la înscriere un CV, o motivație, un portofoliu și un proiect de scenariu pe care dorește să-l dezvolte pe parcursul programului de studii.
Toate aceste texte (CV, motivație, portofoliu, proiect de scenariu) trebuie să fie scrise în limba română, cu diacritice, pe pagini format A4. Textele care nu îndeplinesc această condiție nu vor fi luate în considerare.

Portofoliile complete se predau după înscriere, în format electronic și tipărit. Candidatul trebuie să se asigure că toate elementele solicitate se regăsesc în portofoliu și pot fi accesate, în caz contrar neputând fi admis în examen.
Instituția va pune la dispoziția candidatului, dar numai în urma înscrierii pe platforma Edubits, un folder pe o platformă securizată unde acesta poate urca documentele solicitate, folder la care nu au acces decât instituția și candidatul. Accesul la platformă va fi comunicat pe adresa de e-mail folosită la înscriere.

1. CV-ul se va depune în format tipărit și în format electronic.
Fișierul electronic va fi în format pdf denumit astfel: CV Nume Prenume master, unde Numele și Prenumele sunt cele ale candidatului.

2. Motivaţia opţiunii pentru această specializare va fi de maxim o pagină A4 (font Times New Roman de 12 puncte, spațiat la 1,5 rânduri) și se va depune în format tipărit și în format electronic.
Fișierul electronic va fi în format pdf denumit astfel: Motivație Nume Prenume master, unde Numele și Prenumele sunt cele ale candidatului.

3. Portofoliul este alcătuit din cele mai reușite texte originale scrise de candidat și ar trebui să conțină între minim 30 de pagini și maxim 100 de pagini. Textele este de preferat să fie scenarii, dar pot fi și  povestiri, piese de teatru, schițe, nuvele, romane, memorii sau orice alte proiecte scrise pe care candidatul le consideră relevante, în formă integrală sau sub formă de fragmente.  În cazul în care se prezintă fragmente dintr-un text mai amplu acest lucru trebuie specificat imediat sub titlu. Sunt de preferat textele scrise exclusiv de candidat, iar dacă totuși candidatul dorește să trimită și texte scrise în colaborare cu altcineva, acest lucru trebuie menționat explicit, imediat sub titlu. Nu sunt acceptate adaptări ale unor texte scrise de alți autori. Scenariile pot fi prezentate și sub forma unui sinopsis sau treatment, iar în acest caz ele trebuie însoțite de o motivație de autor de maxim o pagină și un fragment relevant din scenariul respectiv (una sau mai multe scene). Scenariile trebuie redactate în formatul standard cunoscut, iar toate celelalte texte vor fi editate cu fontul Times New Roman de 12 puncte și spațiat la 1,5 rânduri pe pagini A4. Toate textele din portofoliu vor fi grupate în același fișier pdf. Portofoliul va avea o pagină de gardă pe care vor fi înscrise numele și prenumele candidatului și o pagină de cuprins cu titlurile textelor din portofoliu și numărul paginii la care acestea pot fi găsite. Aceste două pagini nu vor fi contorizate la numărul paginilor de portofoliu.
Portofoliile vor fi depuse în format fizic tipărit și în format electronic. Fișierul electronic va fi în format pdf denumit astfel: Portofoliu Nume Prenume master, unde Numele și Prenumele sunt cele ale candidatului.

4. Proiectul de scenariu pe care candidatul dorește să-l dezvolte pe parcursul programului de studiu va fi prezentat sub forma unui sinopsis (maxim o pagină, cu fontul Times New Roman de 12 puncte și spațiat la 1,5 rânduri) și a unei motivații a autorului (maxim o pagină, cu fontul Times New Roman de 12 puncte și spațiat la 1,5 rânduri).
Proiectele de scenariu vor fi depuse în format fizic tipărit și în format electronic. Fișierul electronic va fi în format pdf denumit astfel: Proiect de scenariu Nume Prenume master, unde Numele și Prenumele sunt cele ale candidatului.

Proba unică – oral (proba se notează cu note de la 1 la 10)

Colocviu de cultură cinematografică pe baza bibliografiei de concurs și pe marginea unui proiect din mapa candidatului, selectat de comisie pentru discuție.

MENȚIUNI:

 1. Nu de admit contestații la probele orale / practice.
 2. Probele se notează cu note de la 1 la 10
 3. Media minimă de admitere pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă nu poate fi mai mică de 6,00 (şase) 

BIBLIOGRAFIE:

Carabăț, Dumitru: Spre o poetică a scenariului cinematografic, Ed. PRO, București, 1997
Field, Syd: Screenplay The Foundations of Screenwriting, Dell Publishing, 1984
Lajos, Egri: The Art Of Dramatic Writing: Its Basis in the Creative Interpretation of Human Motives, Simon & Schuster, 2004
McKee, Robert: Story: conținut, structură, metode și principii scenaristice, Editura Filmtett, 2012
Seger, Linda: The Art of Adaptation: Turning Fact And Fiction Into Film, Henry Holt and Company, 1992
Truby, John: The anatomy of story / 22 steps to becoming a master storyteller, Farrar, Straus and Giroux, 2007
Vogler, Cristopher: The Writer’s Journey Mythic Structure for Writers, 3rd Edition, Michael Wiese Productions, Los Angeles, 2007

Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere (acte necesare):

 1.  un dosar plic;
 2. cerere tip de înscriere (unde se vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate). Înscrierea se face obligatoriu online pe site-ul unatc.ro, începând cu data de 16 iulie 2022, până la data de 9 septembrie 2022, ora 12.00. Cererea se printează, se semnează și se depune la dosarul de înscriere;
 3.  diploma de Licență (în original)
 4. diploma de Bacalaureat (în original)
 5.  certificatul de naştere, în copie legalizată;
 6.  5 fotografii tip C.I.;
 7.  C.I. (în original şi copie), iar pentru cetăţenii străini paşaport (în original şi copie);
 8.  Curriculum Vitae
 9. chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs;
 10.  cerințele specifice fiecărui program de studii conform metodologiei:
  – Scenaristică – proiecte artistice ale candidatului (scenarii de film – realizate, în curs de elaborare, sau alte proiecte relevante)