Admitere

Departamentul Scenaristică-Filmologie organizează trei programe de studii:
Licență – Comunicare audiovizuală, Scenaristică,Publicitate Media, Filmologie, 3 ani
Master – Scenaristică, 2 ani
Master – Filmologie, 2 ani,

Master – Arhive audiovizuale: Prezervare și curatoriere, 2 aniÎnscrierea la masteratele noastre nu este limitată la posesorii unei diplome de licență UNATC.

Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere la programul de licență (acte necesare):

 1.  un dosar plic;
 2.  cerere tip de înscriere (unde se vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formular). Înscrierea se va face online (obligatoriu) pe site-ul unatc.ro, începând cu data de 16 iulie 2022, până la data de 2 septembrie 2022. Cererea se tipărește, se semnează și se depune la dosar;
 3.  diploma de bacalaureat (original și copie legalizată) şi foaia matricolă (sau echivalenta acesteia) în original, sau adeverinţă eliberată de liceu pentru absolvenţii promoţiei 2022 (în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele obţinute la probele susţinute şi mediile obţinute în anii de liceu);
  În cazul în care candidatul s-a înscris la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat (sau adeverinţei – după caz) va anexa o copie legalizată a acesteia şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, autentificată, după original, de secretariatul care a făcut înscrierea.
 4. certificatul de naştere, în copie și originalul;
 5.  adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie) cu specificaţia „apt pentru înscrierea la facultate”;
 6. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare) cu specificația buget sau taxă;
 7.  diploma de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta în original (după caz) şi o adeverință din care să rezulte detaliat pe ani, calitatea de student bugetat sau cu taxă;
 8. Cinci (5) fotografii tip C.I.;
 9.  C.I. (în original şi copie) iar pentru cetăţenii străini paşaport (în original şi copie);
 10.  chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs;
 11. atestat de recunoaștere a diplomei de bacalaureat emis de MEN (în cazul studiilor efectuate în afara României);
 12. certificat de competență lingvistică – Limba Română (pentru cetățenii UE sau din state terțe).Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere la programele de master:

 1.  un dosar plic;
 2. cerere tip de înscriere (unde se vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate). Înscrierea se face obligatoriu online pe site-ul unatc.ro, începând cu data de 16 iulie 2022, până la data de 9 septembrie 2022, ora 12.00. Cererea se printează, se semnează și se depune la dosarul de înscriere;
 3.  diploma de Licență (în original)
 4. diploma de Bacalaureat (în original)
 5.  certificatul de naştere, în copie legalizată;
 6.  5 fotografii tip C.I.;
 7.  C.I. (în original şi copie), iar pentru cetăţenii străini paşaport (în original şi copie);
 8.  Curriculum Vitae
 9. chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs;
 10.  cerințele specifice fiecărui program de studii conform metodologiei:
   – Filmologie – o scrisoare de intenție și un portofoliu alcătuit din lucrări, documente, materiale scrise și audiovizuale pe care candidatul le consideră relevante,
  – Scenaristică – proiecte artistice ale candidatului (scenarii de film – realizate, în curs de elaborare, sau alte proiecte relevante)