Arhive audiovizuale: prezervare și curatoriere

Etica și Metodologiile Restaurării (anul I)

Cursul prezintă principiile etice introductive care dictează munca cu patrimoniul audiovizual, mai ales în ceea ce privește deciziile care trebuie luate în vederea restaurării și difuzării operelor. Se va realiza un survol al etapelor tehnice caracteristice pregătirii și realizării unui proiect de restaurare, pentru a se putea apoi discuta tipul de problematici etice, fiecare însoțite de o bogată istorie culturală cu ramificații în alte arte și discipline, pe care le ridică fiecare pas în parte. Se urmărește dobândirea unor strategii, concepte, caracteristici și responsabilități în privința utilizării materialelor din arhivele audio-vizuale, inclusiv în cazul fragmentelor sau filmelor „orfane” ce sunt încadrate de reglementări legale specifice sau întrebuințării în regim open access a materialelor restaurate și arhivate. 

Istorii și practici curatoriale audio-vizuale (anul I)

Cursul este conceput ca o introducere în istoria curatorierii audio-vizuale, în urma căreia masteranzii vor dobândi o cunoaștere de ansamblu asupra principalelor modele curatoriale și asupra istoriei arhivelor și cinematecilor internaționale și a evoluției festivalurilor de film. Vor fi evidențiate particularitățile fiecărui model de curatoriere studiat. În semestrul 1 finalitatea va fi transmiterea cunoștințelor necesare organizării unei retrospective pe baza unei colecții de arhivă. Activitățile principale vor consta în analize pe baza unor studii de caz, întâlniri atât cu curatori, cât și cu persoane care au alte funcții în cadrul unor arhive și cinemateci. În semestrul al doilea finalitatea va fi transmiterea cunoștințelor necesare realizării unui program de festival de film. Activitățile principale vor consta în analiza modului în care lucrează curatorii/programatorii în diverse tipuri de festivaluri și în îndrumarea masteranzilor în realizarea unor programe de filme de festival.

Istoria tehnologiilor cinematografice (anul I)

Scopul cursului este familiarizarea cursanților cu istoria tehnologiilor de film și televiziune, care vine deseori însoțit de un limbaj de specialitate dens, ce trebuie înțeles și însușit de orice viitor profesionist în domeniu. Domeniul disciplinei nu are doar o certă latură tehnică, ci și una teoretică, culturală, estetică și istorică, acestea trebuind la rândul lor asociate cu realitățile materiale ale infrastructurii tehnologice a mediilor discutate. Așadar, cursul își propune să dezvolte o abordare atât macro, la nivelul condițiilor care au dus la apariția, evoluția și menținerea sau abandonarea diverselor ipostaze tehnice ale cinematografiei, cât și micro, demonstrând cum dispozitivele influențează produsele artistice finite.  

Practică și internship (anul I)

Semestrul I: Prin participarea efectivă a cursanților la procesul de documentare, catalogare și acces colecții, cursul de față are ca finalitate însușirea în practică a metodelor după care este organizată o arhivă sau o colecție audio-vizuală, cât și înțelegerea principiilor istoriografice și etice și a problematicilor practice care intervin în administrarea acesteia. Cursul urmărește oferirea unui cadru oportun pentru aplicarea metodologiilor de lucru în organizarea arhivelor audio-vizuale pe un proiect de cercetare, care să urmărească toate etapele de prelucrare arhivistică a meta-datelor audio-vizuale: documentarea, catalogarea și accesul la colecții. 

Semestrul al II-lea: Cursul de practică din semestrul II își propune să pună cursanții în situația concretă de a recepționa, a inspecta, a repara mecanic și a cataloga o colecție de filme, cu o restrângere a unghiului de cuprindere asupra unui gen anume a producției cinematografice, în speță filmul de amator. Cursul nu se limitează la a reproduce cadrul unei arhive care se ocupă de un astfel de patrimoniu cinematografic, cu totul special în caracteristicile lui tehnice și estetice, și la a oferi reperele istorice și sociologice necesare situării sale în peisajul global al producției filmice, ci va iniția și întâlniri între cursanți și invitați care, sub o formă sau alta (ca artiști, personal specializat lucrând în arhive, cercetători, curatori etc.), se ocupă de multiplele dimensiuni ale filmului amator.  

Etică și integritate academică (anul I)

Cursul abordează problemele teoretice cele mai discutate în zona eticii academice, împreună cu implicațiile lor practice de impact. Sunt discutate și evaluate nu doar argumente și poziții abstracte, ci și aspecte concrete privind infrastructura etică a organizațiilor academice sau instrumentele de decizie morală care pot fi utilizate de cursanți în activitatea lor academică și în viața lor profesională viitoare. La final, ei vor dobândi capacitatea de de a evalua situațiile etice problematice din domeniul de activitate specific, de a aplica gândirea structurată în analiza unor situații etice problematice și de a le soluționa prin instrumentele adecvate mediului instituțional specific. 

Imagine analogică și digitalizare (anul I)

Cursul este consacrat introducerii în structura și tipologiile restaurării imaginii realizate pe suporturi analoge (negativ original, internegativ, dup-negativ, interpozitiv, copie standard, copie tiraj). Evaluarea statusului degradării prin compararea cu suporturile de distribuție sau arhivare este una dintre etapele preliminare ale selectării și confirmării copiei ce urmează a fi restaurată/masterizată/arhivată. În continuare, se acordă atenție însușirii noțiunilor de bază în elaborarea unei strategii coerente de identificare a surselor originare de imagine și sunet (fotochimic, magnetic si optic) care pot deveni resurse comparative în restaurarea imaginilor degradate în procente ridicate. Scopul final este o bună înţelegere a workflow-ului aplicat în procedurile de scanare, colorizare și arhivare pe medii de prezervare de lungă durata.

Practici de prezervare în audio-vizualul românesc (anul I)

Obiectivul general al cursului este familiarizarea cursanților cu modurile de organizare și practicile de prezervare ale organismelor responsabile de administrarea patrimoniului audio-vizual în România, prin contactul direct cu principalele instituții și organizații deținătoare de arhive audio-vizuale. Așadar, cursul va fi alcătuit din vizite în spațiile în care evoluează acești actori, din discuții și întâlniri cu persoane specializate în prezervarea și valorizarea patrimoniului audio-vizual românesc, în vederea inițierii unor proiecte de colaborare între masteranzi și aceste organisme. 

Canonul cinematografic: Polemici și răsturnări (opțional)(anul I)

Cursul dorește să propage cunoașterea critică a „canonului cinematografic” (a ierarhiilor valorice consacrate – dar și chestionate – în arta filmului), prin promovarea unor instrumente de analiză a proceselor care generează ierarhii valorice în cultură și prin prezentarea modului în care se modifică aceste ierarhii în timp. Prin vizionarea de opere filmice consacrate, punerea lor în context și analiza lor detaliată, se caută cultivarea capacității de a reflecta critic la problema valorii artistice (în cinema): cum este ea hotărâtă, de către cine și după ce criterii? Cum se modifică aceste criterii – și ierarhiile produse de ele – de-a lungul timpului? Ce lupte/dispute politico-culturale mai largi reflectă aceste modificări?

Introducere în Istoria filmului universal (opțional)(anul I)

Cursul este conceput ca un curs introductiv în istoria cinematografiei universale, în urma căruia studenții vor dobândi o cunoaștere de ansamblu asupra cinematografiilor din spații geografice cât mai diverse de-a lungul istoriei filmului. Prin dezbateri pe marginea filmelor vizionate și a textelor din bibliografie, vor fi evidențiate particularitățile fiecărei mișcări cinematografice studiate; însă se va insista și asupra influențelor și a dialogului între diferitele cinematografii, în vederea evidențierii varietății de stiluri și practici cinematografice manifestate în cinematografia universală și introducerea instrumentelor specifice pentru înțelegerea și aprecierea lor în parte. 

Introducere în sunetul de film (opțional)(anul I)

Cursul urmărește familiarizarea etapizată a cursanților cu noțiunile specifice sunetului și muzicii de film și televiziune. Dacă un prim scop este însușirea conceptelor tehnice și a limbajului de specialitate, workflow-ului și considerentelor tehnice și estetice, se încearcă și obișnuirea cu tehnicile de captare, editare, procesare și mixaj a sunetului în etapele de producție și post producție prin practică directă, în vederea înțelegerii în profunzime a acestor procedee în momentul luării de decizii de prezervare și restaurare a elementelor sonore de patrimoniu. 

Introducere în imaginea de film (opțional)(anul I)

Obiectivul general al acestei discipline este însușirea noțiunilor și deprinderilor generale privind elementele limbajului vizual, adaptat cerințelor specifice proiectelor de restaurare de filme de arhivă de diferite proveniențe, epoci și caracteristici tehnico-estetice. Se caută o deprindere a termenilor tehnici aflați în legătură cu sfera conceperii imaginii de film și înțelegerea specificităților și variilor legături dintre diferitele curente și teorii cinematografice fundamentale din perspectiva autorului imaginii. 

Istorii și practici curatoriale audiovizuale (anul al II-lea)

Prin prelegeri urmate de dezbateri pe marginea unor studii de caz, cursul își propune să evidențieze varietatea de stiluri și practici curatoriale în funcție de tiparele filmelor, să asigure însușirea unei culturi curatoriale temeinice – cu trimiteri la mai vastele tradiții curatoriale din domeniile artelor vizuale. 

Captarea și digitizarea sunetului (anul al II-lea)

Cursul de captare și digitalizare a sunetului își propune mai întâi să introducă studenții în fundamentele tehnologice ale înregistrării sunetului în producția de film, în vederea înțelegerii dezvoltării sunetului de film din perspectivă istorică. Studenții acumulează noțiuni teoretice și limbaj de specialitate, workflow, considerente tehnice și estetice, familiarizându-se ulterior cu tehnici de captare în vederea prezervării și restaurării materialelor cinematografice sonore analogice în formate moderne digitale non perisabile.

Remasterizarea imaginii de film (anul al II-lea)

Obiectivul general al disciplinei de față este însușirea noțiunilor și deprinderilor specifice privind etapa finală a restaurării imaginii argentice scanată de pe suporturi de 16mm sau 35mm, în speță remasterizarea acesteia. După ce elementele vizuale au fost scanate astfel încât fișierul digital nou creat să capteze cu maximă fidelitate caracteristicile imaginii de origine și după ce fișierul digital a fost stabilizat și curățat automat și manual, intervine și ultima etapă de remasterizare a imaginii, cu care cursanții vor fi familiarizați prin analiza de exemple și urmărirea workflowului. Dincolo de particularitățile software-ului folosit și discuția aspectelor tehnice, indisociabile de cele istorice, ale încercării de a reproduce pe cale digitală aspectul de origine al unei imagini analogice, se vor detalia și provocările de natură etică și teoretică pe care le ridică operațiunea de remasterizare.   

Restaurarea digitală și remasterizarea sunetului (anul al II-lea)

Obiectivul principal al disciplinei este să familiarizeze studenții cu principalele modalități de realizare a restaurării și remasterizării unui produs audio și audiovizual. Pe lângă buna înțelegere a părții tehnice a unei înregistrări și redări audio și cunoașterea și înțelegerea tehnicilor avansate de procesare a sunetului în vederea restaurării acestuia, se caută și dezvoltarea abilității de a analiza, critica și expune propriile idei referitoare la modalitatea etică și estetică de a restaura și remasteriza un astfel de produs. Cursul se bazează pe o combinație de prelegeri cu vizionări și analize de studii de caz, discuții dirijate și exerciții practice. 

Restaurarea digitală a imaginii de film (anul al II-lea)

Obiectivul general al acestei discipline este însușirea noțiunilor și deprinderilor specifice privind etapele restaurarii imaginii argentice scanată de pe suporturi de 16mm sau 35mm. Se pune accentul pe aportul uneltelor digitale și a software-urilor de restaurare utilizate în mod curent în arhivele de film. Cursantul își dezvoltă spiritul analitic pentru o corectă evaluare a etapelor și uneltelor pe care le poate implica în procesul de conservare, restaurare și arhivare a materialelor de arhivă existente pe suporturi analoage (negative, IN, pozitive etc.). Învață să structureze un plan coerent de conservare în condițiile evaluării corecte a stadiului de degradare/păstrare a suportului fotochimic a imaginii, să evalueze gradul de intervenție în elementele estetice ale filmului pentru păstrarea detaliilor istorice ale produsului supus restaurării și să realizeze intervenții de eliminare a impurităților, zgârieturilor, de stabilizare și modificare a aspectului punctual a imaginii.

Arheologia sonoră (opțional) (anul al II-lea)

Cursul de față intervine în anul doi de studii, când masteranzii au deja o imagine de ansamblu a profesiilor din domeniul prezervării și valorizării arhivelor audiovizuale. El va fi ocazia aprofundării acestor cunoștințe, aplicându-le pe o porțiune specifică a patrimoniului audiovizual, în speță filmul mut. Vor fi abordate diverse aspecte centrale pentru prezervarea și valorizarea arhivelor, spre exemplu chestiunea eticii restaurării și/sau a prezentării unui film, gradul de licență creativă care poate fi luat față de modul de prezentare originar (sau primului documentat), tipul de decizii care trebuie luate atunci când există lacune în cunoașterea acestui context originar etc. Obiectivele cursului sunt însușirea teoretică a unor noțiuni privind practicile de difuzare și de receptare a filmelor timpurii, atât pe plan național cât și internațional, înțelegerea specificității perioadei zise mute a cinematografului în termeni de creare a dimensiunii sonore, obținerea unei imagini de ansamblu a posibilelor soluții de concepere a unui program curatorial de filme mute, pe plan sonor și dobândirea unor noțiuni tehnice de bază ale (re)creării unei coloane sonore pentru un film.

Artele în mediile digitale (opțional) (anul al II-lea)

Cursul își propune să decodeze artele media digitale, prin explorarea izvoarelor lor axiologice și prin analiza unor studii de caz, figuri-cheie și concepte-cheie ale acestei discipline în continuă redefinire și extindere. Prin explorarea teoretică și practică a artelor media digitale, va fi interogat modul în care acestea modelează autorul, spectatorul și societatea contemporană, cu un accent deosebit pus pe explorarea transdisciplinarității, prin îmbinarea organică a cinematografiei, jocurilor video, teatrului, conținuturilor web. La finalul cursului, masteranzii vor fi capabili să identifice și să clasifice un proiect de artă media digitală și vor cunoaște pașii metodologici necesari în vedere dezvoltării unei direcții personale în domeniul artelor media digitale.  

Arhivele de film și conservarea patrimoniului cinematografic și audiovizual în Balcani (opțional) (anul al II-lea)

Cursul își propune să familiarizeze studenții cu instituțiile, structurile și practicile contemporane de arhivare a filmelor și de conservare a patrimoniului cinematografic și audiovizual din regiunea Balcanilor. Acest curs le oferă studenților cunoștințele și competențele necesare pentru a participa la arhivarea, conservarea și prezentarea mediilor audiovizuale în cadrul diferitelor tipuri de organizații care lucrează cu patrimoniul cinematografic și audiovizual din Balcani. Prin intermediul unor studii de caz privind proiecte recente de patrimoniu cinematografic, inițiative de programare și programe curatoriale pentru festivaluri de film, studenților li se vor prezenta provocările specifice inerente lucrului cu patrimoniul cinematografic și audiovizual din regiune, de la finanțare la conservare, digitalizare și probleme de acces.

Practică și internship (anul al II-lea)

Scopul cursului de față este aplicarea cunoștințelor teoretice acumulate la disciplinele Etica și metodologiile restaurării, Imagine analogică și digitalizare, Restaurarea digitală a imaginii și Remasterizarea imaginii de film pe cazuri concrete. Acest lucru se va realiza prin folosirea software-urilor DIAMANT Film Restoration și DaVinci Resolve în restaurarea și remasterizarea digitală a unor filme de scurtmetraj din arhiva UNATC. Masteranzii vor fi îndrumați de-a lungul tuturor etapelor procesului, atât prin tutorat individual cât și prin organizarea regulată de vizionări și de sesiuni de evaluare colectivă a muncii prestate. 

Elaborarea lucrării de disertație (anul al II-lea)

Acest curs își propune să îndrume masteranzii în elaborarea lucrării de disertație conform parametrilor indicați de regulamentele UNATC în materie. Se va căuta dezvoltarea capacității cursanților de a alcătui corect o lucrare de disertație, ceea ce include abilitatea de a stăpâni diferite metode de cercetare necesare în elaborarea lucrării de disertație, dobândirea  unor strategii, concepte și caracteristici ce privesc disciplina cercetării, capacitatea de concizie, precizie și corectitudine în lucrul cu materialul rezultat din cercetare și cunoașterea normelor de redactare academică.